Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
d.d. 1 januari 2019


Artikel 1 - Definities

 1. Onder „Van Leeuwen‟ wordt verstaan: Van Leeuwen Buizen Groep B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zwijndrecht (Nederland) of één van haar dochtermaatschappijen die in de overeenkomst als contractspartij is genoemd.
 2. Onder „Dochtermaatschappij” wordt verstaan: een rechtspersoon die deel uitmaakt van de groep van Van Leeuwen.
 3. Onder „Afnemer‟ wordt verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Van Leeuwen een overeenkomst is aangegaan of daartoe met Van Leeuwen in onderhandeling is.
 4. Onder „Partijen‟ wordt verstaan: Van Leeuwen en Afnemer.
 5. Onder „Overeenkomst‟ wordt in deze voorwaarden verstaan: elke overeenkomst tussen Van Leeuwen en Afnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 6. Indien in deze voorwaarden de term „Schriftelijk‟ wordt gebruikt, worden daaronder mede begrepen alle berichten die per e-mail worden verzonden.
 7. Onder „Website‟ wordt verstaan: www.vanleeuwen.com.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden (verder te noemen: ”de Voorwaarden”) zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – elke offerte, aanbod, orderbevestiging, factuur en op elke tot stand gekomen Overeenkomst voor het leveren van diensten en/of zaken tussen Van Leeuwen en Afnemer.
 2. Door Afnemer gehanteerde algemene en/of andere voorwaarden worden hierbij nadrukkelijk afgewezen. Hieronder worden mede begrepen de algemene (inkoop) voorwaarden van Afnemer.
 3. Afwijkingen van of wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Van Leeuwen schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.

 

Artikel 3 - Algemene bepalingen

 1. Handelstermen en Incoterms, gebruikt in deze Voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, moeten worden uitgelegd overeenkomstig de bij het aangaan van de Overeenkomst geldende versie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 2. Indien een schriftelijke bepaling in een Overeenkomst tussen Afnemer en Van Leeuwen strijdig is met een bepaling in deze Voorwaarden of met een toepasselijke Incoterm, prevaleert de schriftelijke bepaling in de Overeenkomst.

 

Artikel 4 - Overeenkomsten

 1. Het tot stand komen van de Overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke  bevestiging door Van Leeuwen middels een orderbevestiging dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht door Van Leeuwen.
 2. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van Van Leeuwen zijn vrijblijvend en binden Van Leeuwen niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten en wijzigingen, waaronder begrepen aanvullingen op een schriftelijke Overeenkomst, binden Van Leeuwen slechts indien zij schriftelijk door Van Leeuwen zijn bevestigd. In geval van tegenstijdigheid tussen de order van de Afnemer en de orderbevestiging van Van Leeuwen, is uitsluitend de bevestiging van Van Leeuwen bindend.
 3. Wanneer naar het redelijk oordeel van Van Leeuwen de financiële situatie van Afnemer daartoe aanleiding geeft, is Afnemer op verzoek van Van Leeuwen verplicht tot onmiddellijke vooruitbetaling van of zekerheidstelling voor de aan Van Leeuwen op grond van de Overeenkomst verschuldigde som, waarbij Van Leeuwen in afwachting daarvan bevoegd is de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

Artikel 5 - Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie valt in ieder geval - maar is niet beperkt tot - knowhow, door Van Leeuwen gehanteerde prijzen en tussen Partijen gemaakte commerciële afspraken. Partijen zullen vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 6 - Overmacht

 1. Indien Van Leeuwen als gevolg van overmacht niet of niet tijdig kan presteren, zal de toepasselijke termijn voor levering worden verlengd met de duur van de overmacht.
 2. Onder “overmacht” wordt in deze Voorwaarden begrepen: iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van de tekortschietende partij, waaronder in ieder geval mede zullen vallen tekortkomingen ten gevolge van stroomuitval, telecommunicatiestoornissen, cybercriminaliteit, brand, import- en exportbeperkingen, staking, uitval van machines, en bedrijfsstoornissen bij of tekortkomingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.
 3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, kunnen zowel Afnemer als Van Leeuwen de Overeenkomst schriftelijk ontbinden uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van schade als gevolg van ontbinding.
 4. Indien Van Leeuwen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Van Leeuwen gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7 - Garantie

 1. De door Van Leeuwen geleverde zaken worden geacht te voldoen aan de Overeenkomst indien zij de schriftelijk overeengekomen specificaties bezitten. Behoudens schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en andersluidende afspraken, dienen de zaken uitsluitend te voldoen aan de eisen van EU-productwetgeving zoals toegepast in Nederland. Aan eventuele afbeeldingen, omschrijving en informatie over prijs, maat, gewicht en kwaliteiten van de zaken in prijslijsten, op websites of in andere publicaties in diverse media door Van Leeuwen of derden, kan Afnemer geen rechten ontlenen. Van Leeuwen draagt er geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel waarvoor Afnemer de zaken wenst te (laten) bewerken, verwerken of (doen) gebruiken. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, garandeert Van Leeuwen dat de zaken aan de overeengekomen specificaties in de Overeenkomst beantwoorden gedurende een periode van 12 maanden na aflevering. Deze garantie laat een beroep van Van Leeuwen op de overige bepalingen van dit artikel en op overmacht onverlet.
 3. Voor zover de garantie zaken betreft die Van Leeuwen heeft betrokken van een derde is de garantie beperkt tot de eventuele garantie die door deze derde terzake aan Van Leeuwen is verstrekt.
 4. Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Van Leeuwen heeft voldaan.

 

Artikel 8 - Levering

 1. Levering vindt plaats af fabriek “ex works”(Incoterms), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  De overeengekomen levertijden en -data zijn steeds bij benadering en zijn niet aan te merken als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden noch recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
 2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Van Leeuwen gerechtigd tot deelleveringen en zal Afnemer via een ingebrekestelling Van Leeuwen alsnog een redelijke termijn voor nakoming geven.
 3. Zodra de zaken ter afname voor Afnemer gereed staan en Van Leeuwen dit aan Afnemer heeft medegedeeld, is Afnemer verplicht de zaken direct af te nemen. Niet nakoming van deze verplichting geeft Van Leeuwen het recht om de zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan, dan wel deze opgeslagen te houden en aan Afnemer te factureren, onverminderd de overige rechten van Van Leeuwen. In dergelijke gevallen kan betaling door Afnemer niet worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.
 4. Voor zover Afnemer een verplichting tot lossing van de zaken heeft, is hij verplicht dit onmiddellijk te doen. Afnemer zal steeds zorgen voor deugdelijke losmiddelen en bekwaam personeel. Bij niet nakoming van deze verplichting(en) is het onder lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 9 - Prijzen en betaling

 1. De door Van Leeuwen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting, overige (import of export) heffingen en verpakking en zijn gebaseerd op levering af fabriek “ex works”.
 2. Indien na de datum van een Overeenkomst maar voor levering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Van Leeuwen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van Afnemer om zijn eventuele vorderingen op Van Leeuwen te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is Afnemer direct in verzuim. In het geval dat Van Leeuwen van oordeel is dat de Afnemer in een slechte financiële situatie verkeert dan wel het faillissement of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd dan wel uitgesproken, is Afnemer direct in verzuim en zijn alle vorderingen op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 4 van dit artikel is Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Van Leeuwen in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 6. Indien Afnemer niet, niet geheel, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Van Leeuwen gesloten Overeenkomst of uit de daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, is Van Leeuwen gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting van Van Leeuwen tot enige schadevergoeding en onverminderd de overige aan Van Leeuwen toekomende rechten.

 

Artikel 10 - Klachten en aansprakelijkheid

 1. Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekorten moeten aangetekend worden op de vrachtbrief of afleverbon. Tevens dienen deze tekorten, alsmede eventuele andere bij aflevering zichtbare gebreken schriftelijk bij Van Leeuwen te worden gemeld binnen tien werkdagen na aflevering. Niet zichtbare gebreken dient Afnemer binnen tien werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden bij Van Leeuwen.
 2. Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of niet tijdig bij Van Leeuwen is gemeld, kan Afnemer op dat gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Van Leeuwen te houden en Van Leeuwen in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft Afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
 3. De verplichtingen van Van Leeuwen in geval van gebreken in de geleverde zaken en/of diensten zijn beperkt tot herstel, herlevering dan wel tot creditering van het op de gebrekkige zaken en/of diensten betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van Van Leeuwen.
 4. Indien Van Leeuwen adviezen verstrekt in verband met of over het gebruik, eigenschappen of toepasbaarheid van de zaken, worden deze adviezen naar beste weten gegeven. Van Leeuwen draagt echter geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze adviezen. In geen geval draagt Van Leeuwen aansprakelijkheid voor:
  a. indirecte en gevolgschade: waaronder mede zal zijn begrepen stagnatieschade, boetes, productieverlies, reis - en verblijfkosten, gederfde winst en omzet, transportkosten, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade;
  b. opzichtschade: zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht;
  c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Van Leeuwen;
  d. tekortkomingen ten gevolgde van overmacht, zoals omschreven in deze Voorwaarden.
 5. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Afnemer. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Afnemer vrijwaart Van Leeuwen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband daarmee door Van Leeuwen te maken en gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door Van Leeuwen aan Afnemer verkochte, geleverde of te leveren zaken en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen.
 6. Het recht van Afnemer om zich te beroepen op een gebrek in een zaak komt te vervallen indien de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, wijzigingen zijn aangebracht dan wel werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaak of wanneer de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
 7. Iedere rechtsvordering van de Afnemer jegens Van Leeuwen verjaart door het enkele verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van Leeuwen en de door Van Leeuwen bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.
 8. De verplichting tot schadevergoeding of tot vrijwaring van Van Leeuwen op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de Overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering waardoor de schade is veroorzaakt.
 9. Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komt mede toe aan werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen van Van Leeuwen.
 10. Van Leeuwen heeft niet de intentie om met enige bepaling in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Van Leeuwen.

 

Artikel 11 - Eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Van Leeuwen tot aan het moment waarop Afnemer heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen als tegenprestatie voor uit hoofde van alle met Afnemer gesloten Overeenkomsten geleverde zaken, alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten.
 2. Indien Afnemer enige verplichting uit dit artikel tegenover Van Leeuwen niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat Afnemer voornoemde verplichting niet na zal komen, is Van Leeuwen zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen voor rekening van Afnemer zijn.
 3. Afnemer is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en/ of anderszins te bezwaren. Daarnaast is Afnemer gehouden de door Van Leeuwen geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Van Leeuwen’s eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan.

 

Artikel 12 - Wet en regelgeving

 1. Afnemer garandeert te handelen met inachtneming van alle van toepassing zijnde (inter-)nationale wet- en regelgeving, standaarden en normen, richtlijnen en codes in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst, inclusief alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder, ten aanzien van internationale handel, embargo’s, import- en exportbeperkingen en sanctielijsten en waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van kinderarbeid, corruptie, slavernij, slechte arbeidsomstandigheden en terrorisme.

 

Artikel 13 - Beëindiging

 1. In aanvulling op haar wettelijke rechten, is Van Leeuwen gerechtigd iedere Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat Van Leeuwen tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, te beëindigen; indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt; afnemer eigen aangifte faillissement doet of indien een verzoek tot faillietverklaring van afnemer is ingediend; dan wel indien Afnemer (als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming wordt geliquideerd of wordt ontbonden; dan wel in geval indien Van Leeuwen redelijkerwijs vermoedt dat Afnemer niet of niet volledig voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder, ten aanzien van internationale handel, embargo’s, import- en exportbeperkingen en sanctiemaatregelen, met inbegrip van (financiële) handelsbeperkingen.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Van Leeuwen is gelegen, behoudens dat Van Leeuwen bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest.
 3. Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

December 2018 gedeponeerd bij de KvK door Van Leeuwen Buizen Groep BV (onder nr. 23038035)