Disclaimer

Algemeen
De informatie die Van Leeuwen (Van Leeuwen Buizen Groep B.V. en haar dochterbedrijven) op deze website aanbiedt, is bedoeld om nuttig en informatief te zijn en voor persoonlijk gebruik van de bezoeker. Opgemerkt dient te worden dat, hoewel de informatie op de website van Van Leeuwen met de grootst mogelijke zorg en in goed vertrouwen is opgesteld, Van Leeuwen geen uitspraken doet of garanties afgeeft over de juistheid ervan en deze informatie onjuist, onvolledig, achterhaald of ingekort kan zijn. De informatie is niet bedoeld als advies of om als basis te dienen voor een evaluatie of beslissing. De goederen op de website wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevinden ('as is') en zonder enige expliciete of impliciete garantie, waaronder, maar niet uitsluitend, de impliciete garanties inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik. Van Leeuwen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het vertrouwen op enige informatie op deze website of voor enige omissie. Van Leeuwen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waar de website van Van Leeuwen naar verwijst. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Van Leeuwen de informatie op dergelijke websites onderschrijft of gelieerd is aan de eigenaar ervan.
 
Downloads
De documenten zijn afgeleid van de officiële papieren versies. Van Leeuwen aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor de officiële papieren versies van de documenten.
 
Eigendom
Van Leeuwen heeft het recht om onaangekondigd informatie op deze website te wijzigen.
Van Leeuwen bezit alle auteursrechten voor de inhoud van deze website en de downloads. Alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Bezoekers mogen geen enkele informatie die is verkregen van deze website wijzigen, kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden, verkopen of openbaar maken.

Verkoop
Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten ten aanzien van door Van Leeuwen te leveren goederen en/of diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland van kracht, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 januari 2013 onder nummer V 40409040. Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden kan worden gedownload van deze site en/of wordt u op verzoek gratis toegezonden. Andere voorwaarden of technische standaarden worden uitdrukkelijk verworpen. Op het gebruiken en downloaden van deze website, en de geldigheid van deze voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. De gerechtelijke instanties in Nederland zijn bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website. 

Bekijk de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden